Semaltyň hünärmeni Natalýa Haçaturyan tarapyndan açar sözler bilen baglanyşykly düşünje

SEO kampaniýalarynyň köpüsinde açar sözleriň ulanylmagy web sahypasynyň gözleg motorynda ýokary orny eýelemegine kömek edip biler. Şeýle-de bolsa, açar sözleriň ulanylmagy üçin çäklendirme bar, sebäbi olaryň aşa köp ulanylmagy açar sözleri doldurmak diýilýär. Açar sözleriň tebigy däl ulanylmagy, soňky onýyllyklarda ulanylan gara şlýapa SEO usulydyr. Mundan başga-da, Google şular ýaly bikanun usullary ýok etmek üçin Penguin algoritmini täzeledi we açar söz bilen doldurmak indi web sahypasynyň onlaýn derejesine çykmagyna kömek edip bilmez. Mundan başga-da, Semaltyň mazmun strategiýasy Natalýa Haçaturyan , bu usulyň, web sahypasynyň reýting jezasy we deindeksasiýa howpuny ýokarlandyrýandygyny aýdýar.

Näme üçin açar söz doldurmak gowy däl

Mazmunyň ýerlikliligi, Google-yň ileri tutýan täze reýting faktoryna öwrüldi. Açar sözleri doldurmak bilen, ulanyjylaryňyza degişli bolmadyk ýa-da degişli bolmadyk gaty köp mazmuny öz içine alýarsyňyz. Gaty köp açar sözler goýmak, mazmunyňyzy maksatly diňleýjiňiz üçin peýdaly bolup bilmez. Mazmuny başlangyç niýetini çözmeýän bolsa, hiç kim sahypada galmak üçin web sahypasyny gözlemeýär.

Kärhanalaryň köpüsi häzirki wagtda aşa açar sözleri ulanmaýarlar, sebäbi bu usul indi reýting usuly hökmünde tölemeýär. Mundan başga-da, mazmun degişli däl bolsa, web sahypaňyzdaky gatnaşygy az bolýar.

Açar söz

Web sahypasyndaky käbir sözleriň tebigy däl ulanylyşyny kesgitlemek aňsat. Islendik sözlemi gözläniňizde, ýokarky web sahypalary degişli maglumatlary hödürlemeli. Açar sözleri doldurýan adamlaryň käbir mysallary:

  • Sahypanyň tertipleşdirmäge synanyşýan ýerleriniň we şäherleriniň atlaryny öz içine alýan jümleler. Bu sözler ýerli SEO gözleg motorynyň sanawyny spam etmäge synanyşýar.
  • Elindäki mazmuna ýa-da domene hiç hili ähmiýeti bolmadyk köp sanly telefon belgileriniň sanawy.
  • Jümleleri gaýtalamagyň tebigy däl usuly. Mysal üçin, "bu gyzyl gül re regimeiminde gyzyl gülüňize zerur bolan gyzyl bägüllerimiz bar. Gyzyl bägüllerimiz köp güller bilen gyzyl. Gyzyl güller bilen gyzyl reňkli gyzyl gül alyň. "

Açar sözleri doldurmagy nädip tapmaly?

Açar sözleri doldurmagyň usullarynyň biri, web mazmunyna göz aýlamakdyr. Köplenç açar sözleri doldurýan web sahypalarynda açar sözler bilen gaty köp ähmiýetsiz maglumatlar bolup biler. Beýleki web ussatlary, doldurylan açar sözleri öz içine alýan gizlin mazmuny ulanýarlar. Bu ýagdaýda şeýle web ussalary fon reňki bilen meňzeş reňkde görünýän kiçijik şrift ulanyp bilerler ýa-da ulanmazlar.

Gizlenen doldurylan açar sözleri paş etmek üçin hemme zady belläp bilersiňiz. Dolandyryş + düwmesini basmak, ähli web mazmunyny görkezýär. Bu mazmuny sözi gaýtadan işlemek resminamasyna goýmak möhümdir. Käbir adamlar fonda şuňa meňzeş açyk reňk ulanyp, ony tanap bolmaýar.

Netije

Islendik elektron söwda işi üçin üstünlikli sanly marketing kampaniýasyny gurmak gowy strategiýa bolup biler. Köp kärhanalar SEO ýaly usullary ulanyp onlaýn satuw edýärler. SEO çemeleşmeleriniň köpüsinde açar sözler gözleg, web sahypasynyň mazmunynda ulanmak üçin ýokary gözlenýän sözleri almagyň adaty usulydyr. Bu usul, bu aýratyn sözlemleriň SERP-lerinde saýt derejesini ýokary derejä çykarmaga mümkinçilik berýär. Şeýle-de bolsa, gözleg motorlaryny aldamak üçin açar sözüň aşa köp ulanylmagy deindeksasiýa ýaly jezalara sebäp bolup biler. Adamlar açar sözleri doldurmagy sanly marketing usuly hökmünde ulanmakdan saklanmalydyrlar.

mass gmail