Semalt: SEO bäsdeşlik derňewini geçirmek üçin haýsy gural?SEO hyzmatlaryny üpjün ediji hökmünde islendik onlaýn işewürligiň SEO gullugyndan kömek soramagynyň esasy sebäbini bilmek möhümdir. Bu sebäp, bazardaky güýçli bäsdeşlige garamazdan işini artdyrmak üçin bäsdeşlerinden öňe geçmekden başga zat däl. Şeýlelik bilen, her bir ştatdan daşary SEO dolandyryjysy ýa-da SEO gullugy bäsdeşleriň düýpli gözleglerine esaslanmaly bäsdeşlik derňewini geçirmeli. Şeýle gözlegde, SEO üpjün edijisi, bäsdeşleriň dogry ýerinde möhüm sözler üçin näme üçin has ýokary derejelere düşýändigine düşünip biler. Mundan başga-da, düýpli bäsdeşlik gözlegleri, müşderileriňiziň boýnundan dem alýan bäsdeşleriň mahabat strategiýasyny yzarlamaga kömek edýär.

Netijede, ýokary hilli bäsdeş gözleg işi, müşderileriň bäsdeşlerinden deňeşdireniňde artykmaçlyk döredip boljak ugurlara gönükdirilen saýty mahabatlandyrmak üçin amaly meýilnama bermeli.

Hakykatdanam, SEO hakda çuňňur bilimleriň jikme-jik bäsdeşlik gözleglerini geçirmek üçin ýeterlik däldigini hemmämiz bilýäris. Şonuň üçin munuň üçin iň gowy SEO gurallaryny ulanmaly.

Bu gollanmanyň galan böleginde diňe bir derňewde bir guralyň peýdalylygyny däl, eýsem bäsdeşlik derňewiňizi geçirmek üçin ulanmak üçin dogry guraly hem hödürläris.

Bäsdeşlik gözlegleri näme we ony geçirmek näme üçin möhüm?

Sahypany bäsdeşlere mahabatlandyranymyzda, SEO-nyň "Google" -yň, ýöne esasanam şol bir ýerdäki bäsdeşlerimiziň öňünde ýerine ýetirilendigini ýadymyzdan çykarmaly däldiris. Sahypasyna we onlaýn hereketlerine içgin göz aýlamakdan başga-da, olaryň ýerleşýän ýerlerine yzygiderli gözegçilik etmekdir.

Bu dürli SEO gurallaryny ulanmak arkaly amala aşyrylyp bilner, ýöne indiki nesil ýaly gurallary ulanmagy maslahat berýäris SEO bagyşlanan dolandyryş paneli ; Birneme has güýçli we sahypalarynyň işleýşi barada has giňişleýin maglumat berip biljek bäsdeşleri gözlemek - daşarky baglanyşyklar, ýerdäki hereketler we ş.m.

Bäsdeşleriňizi düýpli gözden geçirmek bilen haýsy maglumatlary alyp bolar?

Gowy gural bilen geçirilen bäsdeşlik gözlegleri, bäsdeşleriňiziň işi barada mümkin boldugyça köp maglumat bermeli.

Geliň, bäsdeşleriňizi düýpli gözden geçirmegiň ahyrky netijesiniň nämäni öz içine almalydygyny öwreneliň.

Bäsdeşleriňiziň berýän hyzmaty

Çuňňur bäsdeşi öwrenmegiň ahyrky netijesi hökmany suratda bäsdeşleriň berýän hyzmatyny göz öňünde tutmalydyr. Sebäbi bäsdeşleriň dürli hyzmatlary hödürleýändigini, hususan-da bäsdeşleriň haýsy hyzmatlary hödürleýändigini bilmelisiňiz. Bu hyzmatlaryň maksatly diňleýjileriniň kimdigini we olara ýokary hilli hyzmat bermegiň nähili kyndygyny düşünmek siziň üçin möhümdir. Hut şu hyzmatlar, täsin bilimleri, ýörite enjamlary, infrastruktura ummasyz maýa goýumlaryny we ş.m. ulanyp, üpjün etmegi başarmaly.

Şeýle derňew geçirmek üçin, an ulanmak möhümdir jikme-jik maglumat berip biljek ösen SEO guraly bäsdeşleriňiziň berýän hyzmaty hakda. Otherwiseogsam, müşderileriňiziň bäsdeşlerinden öňe geçip biljek mahabat meýilnamasyny hiç wagt düşündirip bilmersiňiz.

Bäsdeşler tarapyndan goşulan baha?

Bu, bäsdeşleriň işjeňligini açyp görkezmäge kömek etjek möhüm synagdyr. Bäsdeşler tarapyndan berilýän esasy goşmaça baha haýsy? Çalt eltip bermek? Has gowy hilli önümler? 24 sagat goldaw? Producterli önüm? Ygtybarly önümler? Müşderileriň görkezmek isleýän markasy? Kepillik ýokarlandy? Bäsdeşleriň goşan hakyky bahasyna düşüneniňizden soň, olaryň mahabat strategiýasyna, degişli açar sözleri saýlamagyna, baglanyşyklar arkaly paýlamak isleýän labyrlaryny saýlamagyna we ş.m. düşünersiňiz.

Bu maglumatlary almak üçin ulanmaly Bäsdeşleriňiziň sahypalarynda gaty içgin gözlemäge ukyply gural. Şeýlelik bilen, mahabat strategiýasyny düzmäge öz gezegiňizde size kömek etjek bu maglumata eýe bolmak üçin köp tagalla etmeli bolmaz.

Bäsdeşleriň maksatly diňleýjisi?

Gowy SEO guralyny ulanmak, bäsdeşleriňiziň maksatly diňleýjileriniň esasy aýratynlyklaryny kesgitlemäge mümkinçilik berýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. Informationaly maglumatlary almaga mümkinçilik berýär:
Şeýle maglumatlar, bäsdeşleriňiziň maksatly diňleýjileriniň işine has gowy düşünmek üçin kimdigine düşünmäge mümkinçilik berer.

Bäsdeşleriň mazmun strategiýasy näme?

Mazmun dogry ulanylanda telekeçiligi ösdürmäge ep-esli kömek edip biljek güýçli gurşawdyr. Bu etapda bäsdeşleriň haýsy mazmun strategiýasyny saýlandygyna düşünmeli bolarsyňyz. Mundan başga-da, mysal üçin tapmaly bolarsyňyz:
Bu maglumatlaryň hemmesi, SEO strategiýaňyz üçin haýsy mazmuny ulanmalydygyny bilmäge kömek eder. Emma bu tapgyra çykmak üçin, size gaty güýçli SEO guraly gerek.

Bäsdeşleriň baglanyşyk tertibi

Bäsdeşleriňiziň strategiýasyny çaltlaşdyrmak üçin diňe baglanyşyk profilini bilmeli. Emma hil guralyňyz bolmasa, bu aňsat däl. Hakykatdanam, bäsdeşler tarapyndan alnan daşarky baglanyşyklaryň profiliniň görnüşine düşünmek size bilmäge mümkinçilik berer:

Bäsdeşleriň sanawy

Aslynda bäsdeşleriňiziň Google-yň birinji sahypasynda näme üçin ýerleşdirilendigini bilýärsiňizmi? Dogry bäsdeşlik derňew guraly bolmasa, bu soraga jogap aňsat däl. Şeýle gural size bilmäge kömek eder:

Bäsdeşleriň giriş sahypalary

Sahypalary ýerleşdirmek, web sahypaňyzyň iň möhüm ýygnak nokady bolmaly. Şonuň üçin olar arassa bolmaly, aýdyň we üýtgeşik habary bolmaly, ulanyjyny herekete itergi bermeli we müşderiniň öwrüliş tizligini mümkin boldugyça ýokarlandyrmaly.

Bäsdeşlik derňewiňiz wagtynda bäsdeşleriňiziň giriş sahypalarynyň hilini hem barlamaly, ýagny:

Bäsdeşleriňizi barlamak üçin haýsy gurallary ulanyp bilersiňiz?

Şu wagta çenli, müşderileriňiziň sizden isleýän zadynyň, haryt dolanyşygyny ýokarlandyrmak üçin bäsdeşleriňizden öňe geçmekdigine düşündiňiz. Bu maksat bilen, olary kanagatlandyrmagyň hakyky usuly has gowy SEO guralyny saýlamakdyr. Sebäbi SEO hakda näçe bilseňizem, gowy gural SEO gullugy ýa-da ştatdan daşary SEO dolandyryjysy hökmünde SEO missiýanyňyzyň açarydyr. Gowy SEO guralyny saýlamak ünsüňizde galmalydyr.

Onda gowy SEO guralyny nädip saýlamaly?

Bazarda dürli SEO gurallarynyň bardygyny eýýäm bilýäris. Şeýle-de bolsa, SEO guralynyň öndürijiliginiň öz döwründe däl-de, eýsem hakyky netijeleri berende birbada birnäçe meseläni çalt we täsirli ýerine ýetirmek ukybynyň bardygyny bellemelidiris.

Mundan başga-da, häzirki bazaryň talaplaryny we bäsleşigiň ýiti bolandygyny göz öňünde tutup, Semaltyň hünärmenleri SEO agentligine ýa-da SEO dolandyryjysyna üýtgewsiz goldaw bermek kararyna geldi. SEO Dolandyryş paneli diýilýän iň soňky nesil guraly.

Bu guralyň aýratyn we üýtgeşik wezipesi, islendik SEO agentligine ýa-da ştatdan daşary SEO dolandyryjysyna kynçylyklary ýeňip geçmek we hyzmatlaryny soraýan müşderilere hyzmat etmekdir.

Semaltyň SEO dolandyryş panelini her SEO agentliginiň ýa-da erkin işleýän adamyň SEO tabşyrygyny ýerine ýetirmegi zerur bolan gurallara öwürýän käbir aýratynlyklary öwreniň.

Google SERP derňewi

Köp funksiýalaryna garamazdan bagyşlanan SEO dolandyryş paneli, Google gözleginde müşderileriňize saýtlarynyň ýerlerini görkezmäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem TOP sahypalary we tertipleşdirilen açar sözler. Aýratyn SEO dolandyryş paneli hem bäsleşigi seljermäge mümkinçilik berýär; dogry ýerdäki esasy bäsdeşleri kesgitläň, esasy sözleri özüne çekýän traffigi we mahabat strategiýasyna düşüniň.

SEO-tehniki barlag

Bu guralyň bäsdeşlik artykmaçlyklaryndan biri, müşderiňiziň sahypasyna doly analiz edip bilersiňiz. Bu aýratynlyk size mümkinçilik berýär:
Bularyň hemmesini şol bir platformada edip bilersiňiz.

SEO hasabat berýär

Hasabat merkeziniň guraly innowasiýa gönükdirilendir. Hasabat merkezini ulanyp, her bir müşderiňiz üçin hasabat paýlanyş tertibini döredip bilersiňiz. Bu guralyň işiňiz üçin peýdalary jedelsiz. Sebäbi, müşderileriňize logotipiňiz we markaňyz bilen doly SEO hasabatlaryny bermäge mümkinçilik berýär.

DSD Dolandyryş Paneli

DSD dolandyryş paneli hem guralyň aýratynlygydyr. Hakykatdanam, gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän birmeňzeş panel:
Gerek bolsa has köp hasap açyp, toparyňyzyň her agzasyna girip bilersiňiz. Esasy panel opsiýalary “Standard” bukjasynda bar.

Şeýle-de bolsa, müşderi binýadyňyzy giňeltmek we öňdebaryjylaryňyzy netijeli dolandyrmak isleýän bolsaňyz, “Leadgen” goşundylaryny göz öňünde tutuň Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli.

14 günlük mugt synag alyň

14 günlük synag döwründe “Standard” bukjasyna girizilen ähli peýdaly hyzmatlara çäksiz girip bilersiňiz. Müşderileriň soraglaryny yzarlamaly ýa-da geljegi bolan maglumatlary dolandyrmaly bolsaňyz, size zerur zatlaryň hemmesi bar. Bu döwürde, bu guralyň ýerine ýetirilişine doly baha bermäge wagtyňyz bolar.

Şeýlelik bilen, bu guralyň işleýşi ýa-da başga aladalar bar bolsa, ikirjiňlenmäň bilen göni habarlaşmak üçin.

Sizi diňlemek we size kömek etmek elmydama ýakymly bolar!

mass gmail